GZS Katalog živil za javno naročanje

 

 

Kako poteka registracija na spletni aplikaciji?

 

V prvem koraku registracije vnesete davčno številko javnega zavoda (brez predpone SI) in unikatno aktivacijsko kodo, ki ste jo prejeli od Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije. Sistem preveri davčno številko v bazi organizacij. V kolikor davčne številke ni v sistemu, ste preusmerjeni na kontaktni obrazec, preko katerega pošljete podatke zavoda administratorju. Administrator preveri veljavnost podatkov in nato vnese nov javni zavod v sistem, ter vam dodeli  unikatno aktivacijsko kodo.

V drugem koraku se vam prikaže obrazec, kjer si izberete oz. vpišete preostale potrebne podatke za uspešno registracijo: 
-    uporabniško ime in geslo (ki naj ne vsebujeta šumnikov in velikih črk),
-    ime in priimek,
-    E-pošto.
Uspešna registracija omogoči javnemu zavodu uporabo storitev. 

Kaj v primeru pozabljenega gesla?

 

Pozabljeno geslo lahko pridobite tako, da odprete polje pozabljeno geslo ob registraciji in v polje, ki se vam odpre vpišete vaše uporabniško ime ali e-poštni naslov vezan na vaš račun in izberete pošiljanje povezave.

 

Kaj je razlika med zeleno in rjavo košarico?

 

Zelena košarica se pri tipu živila uporabi, ko želite živilo umestiti v javno naročilo. Rjavo košarico uporabite, ko želite oblikovati izločene sklope in/ali želite povpraševati po ponudbi izdelkov za izločene sklope. 

 

Kaj se zgodi, ko je košarica zaključena (zelena in rjava)?

 

Nabor živil za javno naročilo se izvede z izbiro tipa živila in s klikom na zeleno košarico pri posameznem tipu živil.  Nabor se enako strukturirano oblikuje kot je strukturirano iskanje t.j. po kategorijah in podkategorijah. Zaključeno naročilo omogoči izvoz celotnega nabora tipov živil v Excel datoteko, ki se hkrati datumsko shrani v zgodovini naročil.

Nabor živil za izločene sklope se izvede z izbiro tipa živila in s klikom na rjavo košarico. Sledi izbira regij/e, ponudnika/ov in vnos količin. Nabor se enako strukturirano oblikuje kot je strukturirano iskanje t.j. po kategorijah in podkategorijah.  Ko se zaključi naročilo se oblikuje izvoz celotnega nabora živil v obliki Excel datoteke, ki se datumsko shrani v zgodovini naročil. Istočasno je omogočeno direktno pošiljanje povpraševanja ponudnikom. Povpraševanje prejmejo le tisti ponudniki, katerih izdelki so izbrani.

 

Kako deluje zgodovina v katalogu živil?

 

Zgodovina javnih naročil

Ob ponovitvi javnega naročila se lahko ponovno uporabi shranjene dokumente iz zgodovine (zeleno obarvane številke javnih naročil).

Funkcije v zgodovini javnih naročil:

 • Funkcija uporabi kot predlogo omogoča, da se bo naročilo skladno s trenutnim stanjem kategorij/podkategorij/tipov prestavilo v oblikovanje novega naročila. Tipi živil, ki so bili v vmesnem času ukinjeni, bodo barvno označeni.
 • Funkcija predračun omogoča izvoz obrazca predračun s podatki naročnika, navodili za izpolnjevanje in kategorijami ločenimi po zavihkih.
 • Funkcija izvozi izdelke omogoča izpis vseh podatkov o izdelkih po ponudnikih. Izvozijo se lahko informacije le o tistih izdelkih katerih tipi živil so bili dodani v javno naročilo.
 • Funkcija prikaži naročilo omogoča hiter pregled nabora po kategorijah in podkategorijah

   

Zgodovina izločenih sklopov

Ob ponovitvi javnega naročila se lahko ponovno uporabi shranjene datoteke iz zgodovine (rjavo obarvane številke javnih naročil).

Funkcije v zgodovini izločenih sklopov:

 • Funkcija uporabi kot predlogo omogoča, da se izločeni sklopi skladno s trenutnim stanjem kategorij/podkategorij/tipov prestavijo v oblikovanje novega naročila. Tipi živil, ki so bili v vmesnem času ukinjeni, bodo barvno označeni.
 • Funkcija predračun omogoča izvoz obrazca predračun s podatki naročnika, navodili za izpolnjevanje in kategorijami ločenimi po zavihkih.
 • Funkcija pošiljanje povpraševanj omogoča ponovno pošiljanje povpraševanja vsem ponudnikom v zaključenih izločenih sklopih ali samo posameznim ponudnikom.
 • Funkcija  izvozi izdelke omogoča izpis vseh podatkov o izdelkih po ponudnikih, ki so bili uvrščeni v tipe živil in so bili dodani naboru izločeni sklopi.
 • Funkcija  prikaži naročilo omogoča hiter pregled nabora po ponudnikih.

Kako ponudniki vnesejo svoje izdelek v spletno aplikacijo?

 

Izdelke kmetijsko živilskih podjetij vnašajo ponudniki s pomočjo Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije. Zadruge vnašajo ponudbo preko Zadružne zveze Slovenije in kmetije s pomočjo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Ponudniki se obrnejo na ustrezno organizacijo, kjer dobijo vse potrebne informacije o načinu vnosa izdelkov v aplikacijo.

 

Kako izvesti postopek izločenih sklopov?

 

Sklope se lahko oblikuje na način, da se v posamezen sklop združijo tista živila, za katera je na voljo lokalna ponudba in se jih skladno z veljavno zakonodajo lahko tudi izloči iz postopka javnega naročanja, če njihova skupna ocenjena vrednost ne presega zakonsko določene meje (to je 20 % ocenjene vrednosti javnega naročila in ne več kot 80.000 eur na posamezen sklop). Izločenih sklopov ni potrebno vključiti v javno naročilo. V ocenjeno vrednost naročila se upošteva tudi vrednost izločenih sklopov. V sklepu o začetku postopka javnega naročanja se navedejo sklopi, ki so izločeni, lahko tudi, kateri del sklopov je izločen, čeprav ZJN-3 navedbe teh podatkov ne zahteva.

 

Katere ponudnike se lahko umesti v izločene sklope?

 

Del naročila se lahko izloči iz postopka javnega naročanja z namenom uveljavitve načela kratkih verig in spodbujanja lokalne samooskrbe in slovenskega gospodarstva preko javnih naročil. Pod lokalno samooskrbo se lahko štejejo vsa živila slovenskih proizvajalcev (kmetijskih in živilskih podjetij, kmetij in zadrug).

 

Kakšen je ustrezen način za doseganje cilja 15 % živil iz shem kakovosti po Zeleni uredbi?

 

Skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju mora naročnik javno naročilo oddati tako, da:

-  Znaša delež živil, ki izpolnjujejo posamezno, več ali vse zahteve iz sheme kakovosti, zaradi česar so ta živila okoljsko manj obremenjujoča, glede na število vseh artiklov živil ali celotne predvidene količine živil najmanj 15 %;

Da naročnik doseže cilj Uredbe, je potrebno pri pripravi javnega naročila temu primerno oblikovati sklope in načrtovati količine. Priporočljivo je upoštevati delež glede na skupne količine in tako vključiti manjše število živil z večjimi količinami. Na takšen način lahko javni zavod pridobi več ponudb.  Pri tem je živila iz shem kakovosti potrebno smiselno združevati, da se omogoči prijavo lokalnim ponudnikom.

Kakšen je ustrezen način za doseganje cilja 10 % ekoloških živil po Zeleni uredbi?

 

Skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju mora naročnik javno naročilo oddati tako, da:

-  Znaša delež ekoloških živil glede na število vseh artiklov živil ali celotne predvidene količine živil najmanj 10 % (prehodno obdobje);

Da naročnik doseže cilj Uredbe, je potrebno pri pripravi javnega naročila temu primerno oblikovati sklope in načrtovati količine. Priporočljivo je upoštevati delež glede na skupne količine in tako vključiti manjše število živil z večjimi količinami. Na takšen način lahko javni zavod pridobi več ponudb.  Pri tem je živila iz shem kakovosti potrebno smiselno združevati, da se omogoči prijavo lokalnim ponudnikom.

 

Ali se lahko zadosti cilju iz Zelene uredbe na podlagi vrednosti živil iz shem kakovosti?

 

Uredba opredeljuje količine glede na število vseh artiklov živil in celotne predvidene količine živil. Cilju Uredbe se ne zadosti z vrednostjo.

 

Koliko uporabnikov lahko prejme dostop do Kataloga na posamezni javni zavod?

 

Javni zavod je dobil dodeljen en dostop. V primeru, da v javnem zavodu dela na javnih naročilih več oseb, lahko preko spletne aplikacije katalog živil za javno naročanje pošlje prošnjo za dodelitev dodatnih aktivacijskih kod.

 

Zakaj ni viden podatek glede veljavnosti certifikatov?

 

V prihodnjih nadgradnjah je načrtovana nadgradnja tudi v tem delu.

 

Ali je zgodovina uporabe vidna ostalim uporabnikom?

 

Zgodovina uporabe je vidna vsem uporabnikom istega javnega zavoda. Zgodovina uporabe ni vidna ostalim uporabnikom.

 

Kako umestiti živila v javno naročilo, ki jih ni v katalogu?

 

V kolikor se dodaja živila, mora oblikovani sklop omogočati konkurenčnost.

Na kakšen način pripraviti merila?

 

Merila za oddajo javnega naročila in relativne uteži za vsakega od teh meril se navedejo v razpisni dokumentaciji. Merila se oblikuje na način, da se omogoči dodatno ponderiranje živil višje kakovosti (npr. evropske, nacionalne in privatne sheme kakovosti). Pri tem mora biti oblikovano primerno razmerje med ceno in kakovostjo. Kakovost naj predstavlja med 20 in 40 %, razlika do 100 % pa naj predstavlja cena.