GZS Katalog živil za javno naročanje

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev

Pravilnik za javne zavode uvaja obvezno mesečno poročanje o izvedenih transakcijah. V osmem odstavku 3. člena je navedeno:

(8) Po objavi informacij iz drugega odstavka tega člena zavezanec mesečno sporoča javno dostopne informacije javnega značaja iz pogodbe o izvedbi javnega naročila, ki se nanašajo na plačilne transakcije iz naslova posameznih objavljenih pogodb, tako da do 18. v mesecu za predpretekli mesec sporoči identifikacijske podatke o prejemniku plačila (naziv, davčna številka, naslov: ulica, hišna številka, poštna številka, kraj) ter znesek in datum izvršenega plačila v dobro transakcijskega računa posameznega prejemnika plačila, razen če v posameznem mesecu ni bilo izvršenih plačil. Mesečno poročilo vsebuje tudi druge podatke iz drugega odstavka tega člena.

To poročanje se vrši preko portala UJP JN Plačila. Postopek je takšen, da najprej naročnik na portalu javnih naročil objavi novo pogodbo ali dodatek k pogodbi. Po objavi pogodbe se podatki prenesejo na portal UJP JN Plačila, kjer naročniki mesečno poročajo o izvedenih transakcijah. Poročanje se lahko izvaja preko spletnega vmesnika ali preko B2B vmesnika. Podatki mesečnih poročil o izvršenih plačilih se nato prenesejo oziroma objavijo na portalu javnih naročil, kjer se prikažejo kot del javno objavljenih podatkov o pogodbi.

Kot je zapisano v Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev, se spremenjeni šesti odstavek ter nova osmi in deveti odstavek 3. člena pravilnika (o poročanju) začnejo uporabljati 1. januarja 2023, in sicer za pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene od 1. januarja 2023 dalje.

Nazaj