GZS Katalog živil za javno naročanje

Spremembe Zakona o kmetijstvu, ki se nanašajo na javno naročanje živil in njihovega nadzora glede realizacije Uredbe o zelenem javnem naročanju

Spremembe Zakona o kmetijstvu, ki se nanašajo na javno naročanje živil in njihovega nadzora glede realizacije Uredbe o zelenem javnem naročanju

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1F), ki je bil objavljen v Uradnem listu 27.7.2021 prinaša nove določbe glede nadzora realizacije naročila za živila v javnih zavodih. Javni zavodi so zavezani realizirati naročila ekoloških živil in živil iz shem kakovosti, ki so jih navedli v javnem naročilu in so skladni z Uredbo o zelenem javnem naročanju (12 % ekoloških živil in 20 % živil iz shem kakovosti).

Za nadzor nad realizacijo javnih naročil je pristojna kmetijska inšpekcija. Nadzor se bo izvajal za javna naročila, ki so bila oddana po 28.07. 2021.

V primeru, da javni zavod ne realizira deležev ekoloških živil in živil iz shem kakovosti ali ne pripravi poročila v treh mesecih po plačilu zadnjega računa, ki se nanaša na javno naročilo, se za prekršek kaznuje z globo:

- pravno osebo od 2.000 do 10.000 €,

- odgovorno osebo pravne osebe od 200 do 1.000 € in

- pravno osebo, če v poročilu najava neresnične podatke glede deleža ekoloških živil ali živil iz shem kakovosti od 6.000 € do 18.000 €.

58. b člen (JAVNO NAROČANJE ŽIVIL)

(1) naročniki po predpisih o javnem naročanju so pri realizaciji javnih naročil, ki se nanašajo na živila, dolžni upoštevati delež ekoloških živil in živil iz shem kakovosti, katerega višina izhaja iz predpisa, ki ureja zeleno javno naročanje.

(2) Naročniki iz prejšnjega odstavka v roku treh mesecev po plačilu zadnjega računa, ki se nanaša na javno naročilo iz prejšnjega odstavka, pripravijo poročilo, iz katerega so za vsako leto realizacija javnega naročila razvidne količine vseh prejetih Živil ter količine prejetih ekoloških živil in živil iz shem kakovosti, vse izraženo v kilogramih.

 

61. člen (POOBLASTILA)

V 174. členu se v prvem odstavku za dosedanjo dvanajsto alinejo, ki postane trinajsta alineja, doda nova štirinajsta alineja, ki se glasi: “-nadzirati realizacijo javnih naročil iz 58.b člena tega zakona in v zvezi s tem pravico pregledovati zadevne prostore, objekte, predmete ter poslovanje in dokumentacijo.”

 

63. člen (KAZENSKE DOLOČBE)

V 176. členu se v prvem odstavku za dosedanjo drugo alinejo, ki postane tretja alineja, dodajo nove četrta, peta alineja, ki se glasita: » - kot naročnik ne realizira javnega naročila iz prvega odstavka 58. b člena tega zakona glede predpisanega deleža ekoloških živil oziroma živil iz shem kakovosti iz razlogov, ki so na njegovi strani; - ne pripravi poročila v skladu z drugim odstavkom 58.b člena tega zakona;.

 

64. člen (KAZENSKE DOLOČBE)

V 177. členu se v prvem odstavku dodata novi prva in druga alineja, ki se glasita:«- v poročilu iz drugega odstavka 58. b člena tega zakona navaja neresnične podatke glede deležev ekoloških živil oziroma živil iz shem kakovosti;.

69.člen

Določba drugega odstavka novega 58.b član, določbe nove štirinajste alineje pravega odstavka spremenjenega 174. člena, nove četrte in pete alineje prvega odstavka spremenjenega  176. člena in nove prve alineje prvega odstavka spremenjenega 177. člena zakona se začnejo uporabljati za tista javna naročila, ki se nanašajo na živila, ki se oddajajo po uveljavitvi tega zakona.

 

DOSTOP DO ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O KMETIJSTVU (ZKme-1F)

 

 

Nazaj