GZS Katalog živil za javno naročanje

 

Novela ZJN-3A

Razvezni pogoj nadomešča »socialno klavzulo«

ZJN-3 je pred novelo ZJN-3A skladno s 3. alinejo četrtega odstavka 67. člena določal obvezno sestavino pogodbe, in sicer je morala le-ta (med drugim) vsebovati tudi tako imenovano »socialno klavzulo« - določilo, da pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. Novela ZJN-3A pa je to določilo nadomestila z razveznim pogojem, pri čemer zakon opredeljuje tudi kdaj in pod katerimi pogoji se omenjeni razvezni pogoj uresniči. Prav tako je jasno določeno tudi, da se morajo obvezne sestavine, določene za pogodbe, upoštevati tudi pri sklenitvi okvirnih sporazumov.

Z novelo ZJN-3A se torej t.im. »socialna klavzula« spreminja, in sicer mora namesto nje pogodba oz. okvirni sporazum vsebovati razvezni pogoj. Ta se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena tega zakona s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

Več na: stališče MJU

description ...
1